Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Dane a poplatky

   Podľa § 99a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností v termíne do 31. januára a v ďalšom období sa stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane z nehnuteľností. 
Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. 
V tomto tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je priznanie, čiastkové priznanie, čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie

- Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti  podávajú tí daňovníci, ktorým vznikli nové skutočnosti:  kúpa,  predaj, kolaudačné rozhodnutie.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť v dedičskom konaní, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vyznačenia právoplatnosti dedičského osvedčenia.

Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. 
Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. 
Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.

Daň z nehnuteľnosti sa vyrubuje Rozhodnutím a je splatná  do 15 dní od nadobudnutia  právoplatnosti rozhodnutia, prípadne podľa lehoty splátok uvedených v rozhodnutí. 

- Daň za psa je v sume 6,70 €.  Na obecnom úrade vydávame štítky pre psov. Daň sa platí po doručerní Rozhodnutia. Každú zmenu je potrebné nahlásiť do 30 dní na obecnom úrade na tlačive daňového priznania.

- Poplatok za KO je 0,04658 € za osobu a kalendárny deň.  Platí sa po doručení Rozhodnutia a je splatný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia. Žiadosti o úľavu, alebo odpustenie poplatku predkladajte obecnému úradu do konca februára príslušného roka. Ku každej žiadosti je nutné priniesť doklady, ktoré sú uvedené vo VZN 2/2017, ktoré je zverejnené na našej webstránke  www.hronsek.sk. Žiadosť o vrátenie poplatku za KO  je potrebné doručiť na obecný úrad najneskôr do konca februára príslušného roka aj s potrebnými dokladmi.

- Poplatky za hrobové miesto sa platia do 31.5.2018 v sumách: za urnu – 0,70 €, za jednohrob – 1,40 €, za dvojhrob – 2,70 €. Uvedené sumy poplatkov platia od 1.1.2016.

- Daňovník môže daň a poplatky zaplatiť dvomi spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne správcu dane /Obecný úrad, Záhumnie 26,Hronsek/ v čase úradných hodin,

b) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane číslo účtu  1224405001/5600,                               IBAN: SK3256000000001224405001,

Označiť pri prevode VS (variabilný  symbol) : číslo rozhodnutia,
ŠS (špecifický symbol) :  012018 - daň z nehnuteľnosti,    022018 - daň za psa,
                                             032018 - daň za užívanie verejného priestranstva,
                                             042018 - daň za ubytovanie,
                                             052018 - daň za predajné automaty,
                                             092018 - poplatok za komunálne odpady a DSO,
v poznámke uviesť Vaše meno.

Tlačivá k jednotlivým daniam a poplatkom nájdete v podstránke: Tlačivá pre občanov


 

Poplatky v obci Hronsek za prenájom priestorov, hlásenie v rozhlase a za použitie kancelárskej techniky a iné:


 
Príloha k zásadám od 01.01.2018

 

dnes je: 18.12.2018

meniny má: Sláva, Slávka

opis projektu Opis projektu  NFP302020H565.pdf (128 kB)

Program obnovy dediny

Barborská cesta

http://www.barborskacesta.com/

kamerový systém Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z.pdf (374.6 kB)
opis projektu Opis projektu  NFP302040P749.pdf (165.2 kB)
webygroup

Úvodná stránka