Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Vyhlásenie výberového konaniaVytlačiť
 

Obec Hronsek v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy:

  • Materská škola, Záhumnie 26, 976 31  Hronsek

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie miesta riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

  • vysokoškolské vzdelanie alebo stredoškolské vzdelanie a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
  • najmenej 5  rokov pedagogickej praxe

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania
  • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
  • profesijný životopis
  • návrh koncepcie rozvoja školy
  • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    

      Prihlášky s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť najneskôr do 15.12.2018 na adresu:

Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31  Hronsek

v zalepenej obálke s výrazným označením Výberové konanie.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD.

starosta obce


 

Zverejnené 30.11.2018


 

dnes je: 21.5.2019

meniny má: Zina

opis projektu Opis projektu  NFP302020H565.pdf (128 kB)

Program obnovy dediny

Barborská cesta

http://www.barborskacesta.com/

kamerový systém Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z.pdf (374.6 kB)
opis projektu Opis projektu  NFP302040P749.pdf (165.2 kB)
webygroup

Úvodná stránka