Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zákaz spaľovania biologicky rozložiteľného odpadu zo záhradVytlačiť
 

Na základe upozornenia OR HaZZ Vás dôrazne upozorňujeme na zákaz vypaľovania lesných  a trávnatých porastov a spaľovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad.

Biologický rozložiteľný odpad zo záhrad je možné umiestniť do veľkokapacitného  kontajnera, ktorý je nepretržite umiestnený pri areáli ČOV Hronsek.

Pri zistení porušenia zákazu spaľovania biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad hrozí pokuta v správnom konaní do výšky 5000 €.


 

Zverejnené 17.9.2019


 

Bábkové divadlo na rázcestí - programVytlačiť
 

september.png


 

Zverejnené 3.9.2019 Vyprší o 7 dní.


 

Oprava železničného priecestiaVytlačiť
 

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Oblastné riaditeľstvo Zvolen

oznamujú

2. zmenu termínu realizácie opravy železničného priecestia

SP 1140 na C III/ 2413 v katastri obce Veľká Lúka:

- 4.11.2019 - v časoch : 07:55 - 18:00 hod., oprava konštrukcie,

- 3 dni - konsolidácia - obmedzenie rýchlosti,

- 2 dni úplná nepretržitá uzávierka: 07.11 - 08.11.2019 v časoch: od 07:55 hod. (07.11.19) do 19:00 hod. ( 08.11.19), montáž konštrukcie Strail + asfalt.

V období medzi uzávierkami bude cesta zjazdná s obmedzením rýchlosti cez priecestie.


 

Zverejnené 16.9.2019
Aktualizované: 23.9.2019 Vyprší o 46 dní.


 

Harmonogram zberu odpadu v obci Hronsek - 2019Vytlačiť
 

 


Zvoz komunálneho odpadu v obci Hronsek prebieha každý utorok.


Kontajner na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad  je umiestnený nepretržite pred areálom ČOV Hronsek.


Hronsek 2019 3.Q.jpg

Hronsek 2019 IV. Q - kópia.jpg

2018-plagat_plast+vkm+kov_OVFzc_1522146495.jpg


 

Zverejnené 1.1.2019
Aktualizované: 23.9.2019


 

Prevádzková doba areálu ČOVVytlačiť
 

Od 01.04. – 1.11.2019 bude

každý pondelok  otvorený areál ČOV v čase od 13:30 - 17:00 hod.,

kde bude možné doviezť:

 • biologický odpad,
 • objemný odpad,
 • textil, šatstvo a obuv,
 • elektro odpad
 • inertný - drobný stavebný odpad –

Za DSOsa platí 0,030 € za 1 kg odpadu bez obsahu škodlivín. Je potrebné sa preukázať občianskym preukazom, po zvážení Vám bude vydaný vážny lístok. Poplatok sa platí do pokladne obecného úradu v Hronseku.

 

Pred areálom ČOV je nepretržite umiestnený veľkokapacitný kontajner na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov.


 

Zverejnené 1.4.2019
Aktualizované: 17.9.2019 Vyprší o 39 dní.


 

Jarné vypalovanie trávy - upozornenieVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Vám vzhľadom na zvýšený počet výjazdov súvisiacich s likvidáciou požiarov trávnatých porastov dáva do pozornosti nasledovné:

V roku 2018 vzniklo v okrese Banská Bystrica 142 požiarov, ktorých následkom došlo k priamym škodám vo výške 572 455 Eur. V porovnaní s rokom 2017 vzniklo o 6 požiarov menej, ale výška škôd bola vyššia o 9 355 Eur.

Z analýzy požiarovosti vyplýva, že najpočetnejšou skupinou požiarov je súkromné vlastníctvo, kde vzniklo 65 požiarov a výška škôd bola 406 140 Eur. V 35 prípadoch sa jednalo o vlastníctvo obchodných spoločností so škodou 150 940 Eur. Ďalej nasleduje nezistené vlastníctvo 30 prípadov so škodou 3 355 Eur.  Najčastejšími príčinami vzniku požiarov bola nedbalosť a neopatrnosť dospelých celkove 35 požiarov, prevádzkovo-technické poruchy celkove 29 požiarov a úmyselné zapálenie celkove 22 požiarov.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Vás v súvislosti so zabezpečovaním ochrany lesov pred požiarmi a jarným vypaľovaním trávy chce upozorniť na  dodržiavanie povinností vyplývajúcich z § 8 písm. a), b), c) a § 14 ods.1 písm. n) a ods.2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Práve  tento zákon upravuje povinnosti právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov a fyzických osôb v súvislosti s danou problematikou. Veľmi dôležitá je povinnosť fyzických osôb „zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní“, a to najmä dodržiavaním zásad protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, t.j. v jarnom a suchom období.

 

     Keďže každý zákon nám niečo prikazuje a niečo zakazuje, nie je to inak ani v tomto prípade. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov fyzickým osobám zakazuje :

 

 1. Fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
 2. Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
 3. Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
 4. Vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie.
 5. Poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnym zariadeniam alebo k vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení najmä elektrickej energie, plynu alebo vody.
 6. Vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.

 

 

     Porušenie  tohto  zákazu je  možné podľa § 61 zákona  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov postihnúť pokutou pre fyzické osoby vo výške    331 € a pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov podľa § 59 zákona č. 314/2001 Z. z. vo výške 16 596 € , podľa § 62 citovaného zákona je možné uložiť blokovú pokutu za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi fyzickej osobe do 100 €.

     Vzhľadom na uvedené, Vás žiadame o rešpektovanie zákazu vypaľovania suchej trávy pri práci v záhradách  a v prírodnom prostredí. Zásahy pri požiaroch vzniknutých z vypaľovania suchých tráv, môžu blokovať príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v čase, keď by ich pomoc bola naozaj potrebná napríklad pri dopravnej nehode, technickom zásahu, či pri inej zásahovej činnosti.

 

     Zároveň upozorňujeme na povinnosť poskytnúť osobnú a vecnú pomoc pri zdolávaní požiarov podľa § 46 a  § 47 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

 

     Je potrebné si uvedomiť, že šírenie lesných požiarov je veľmi intenzívne a ich likvidácia je často krát vzhľadom na neprístupnosť terénu veľmi zdĺhavá na čas a náročná na sily a prostriedky. Žiadame preto všetkých spoluobčanov, aby svojim ľahkovážnym správaním nevytvárali predpoklady pre vznik lesných požiarov.


 

Zverejnené 6.3.2019


 

Registrácia pre odber informácií o aktuálnom dianíVytlačiť
 

Email_hlasnik_banerSLOT.jpgVážení občania v prípade, že máte záujem dostávať informácie o aktuálnom dianí v obci Hronsek formou e-mailu, môžete sa zaregistrovať na našej stránke a pohodlne dostávať informácie o dianí v obci Hronsek.

Registrovať sa môžete cez tento link


 

Zverejnené 7.1.2019


 

Registrácia - chovov s jednou ošípanouVytlačiť
 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti  s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.

Povinnosťou chovateľa je nahlásiť domácu zabíjačku aspoň jeden pracovný deň vopred na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.asp), pri hlásení je nutné uvádzať registračné číslo chovu pridelené CEHZ („D“). Pokuta za neohlásenie domácej zabíjačky je pre fyzickú osobu vo výške od 400 eur do 1000 eur podľa § 48 ods. 5 písm. m) zákona.


 

Zverejnené 28.1.2019


 

Predchádzanie vzniku požiarovVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici

Vzhľadom k tomu, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodu poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. 

Chyby, o ktoré najčastejšie ide:

1. nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktorý je určený,

2. nepravidelné čistenie a kontrola komínov v lehotách:

    - ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:

      4 mesiace: spotrebiče na tuhé, alebo kvapalné palivá,

      6 mesiacov: spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,

     12 mesiacov: spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

    - ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkových tepelných výkonom nad 50 kW raz za:

       2 mesiace: spotrebiče na tuhé palivá, alebo spotrebiče na kvapalné palivá, 

       6 mesiacov: spotrebiče na plynné palivá,

    - v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky.

3. Inštalácia spotrebiča, alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov .

4. Zanedbanie konštrukčného stavu komína.

5. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu. 

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov,  dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže ORHaZZ uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €

Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych. 

Plagát - komíny.jpg


 

Zverejnené 2.10.2018


 

Ako správne separovať odpadVytlačiť
 

Cas rozkladu odpadu v prírode.jpgSlováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho štatistického úradu Eurostat. Z celkového odpadu putuje len asi 6 % na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa kompostuje, ale až 76 % končí na skládkach. Často aj nelegálnych. Táto štatistika radí Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom.

Plasty zvlášť, papier zvlášť. Farebná abeceda triedenia

Farebné_kontajnery_na_triedený_zber.pngNový zákon o odpadoch priniesol štyri základné farby kontajnerov. Žltá je určená na plasty, modrá na papier, zelená na sklo, červená na kovy. Mnohí ale nevedia, čo všetko môžu do nich vhadzovať. Ak aj vy ešte váhate, kam patrí polystyrén, ponúkame vám pomôcku pri triedení.

 

Do žltého kontajnera na plasty patria:   PET fľaše, plastové obaly z potravín, kozmetiky a čistiacich prípravkov, fólie, vrecká,  igelitové tašky, vedrá, obaly z CD či prepravky z fliaš. Pred vyhodením je vhodné ich jemne vypláchnuť a ich objem zmenšiť na minimum /zošliapnuť/. Do žltej nádoby môžete pokojne hodiť aj polystyrén.

Nepatria sem: pneumatiky, hrubo znečistené plasty z mastných olejov či pást, nebezpečných látok, zeminy a farieb.

Do modrého kontajnera na papier patria:  papierové obaly, noviny, časopisy, knihy bez pevnej väzby, zošity, listy, kancelársky papier, lepenku, krabice, kartóny, katalógy, letáky, plagáty, obálky, pohľadnice, ba aj krepový papier.

Nepatria sem: nápojové kartóny, silne znečistený či mastný papier, papier s hliníkovou fóliou, voskovaný papier, obaly na mrazené potraviny, škatuľky z cigariet, kopírovací papier, termopapier a mokrý papier.

Do zeleného kontajnera na sklo patria:  sklenené nádoby, obaly , fľaše, poháre, fľaštičky z kozmetiky či liekov, sklenené črepy, okenné sklo bez rámov a aj sklo z okuliarov.

Nepatria sem: zrkadlá, pozlátené a pokovované sklo, žiarovky a žiarivky, drôtené sklo, autosklo, technické sklo, sklo s obsahom chemických látok, TV obrazovky a monitory, porcelán, keramika, dymové sklo a ani plastové štuplíky a korky zo sklenených fliaš.

Do červeného kontajnera na kovy patria:   plechovky, konzervy, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), alobal, či starý kovový riad.

Nepatria sem: kovové obaly obsahujúce zvyšky nápojov a potravín, tuby z krémov a pást, chemicky znečistené kovy, mäkké vrecká z kávy a instantných polievok.

Všetky informácie o triedení môžete nájsť na www.triedime.sk. Stránka nielen inštruuje, kam s ktorým druhom odpadu, ale aj odhaľuje „život“ odpadu po jeho vyhodení do správneho kontajnera.

 


 

Zverejnené 8.3.2016
Aktualizované: 17.1.2019


 
Položky 1-10 z 21

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Barborská cesta

http://www.barborskacesta.com/

webygroup

Úvodná stránka