Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zápis detí do Materskej školy v HronsekuVytlačiť
 

Zápis 2019.jpg


 

Zverejnené 25.2.2019
Aktualizované: 22.3.2019


 

Zápis do 1. ročníka ZŠ VlkanováVytlačiť
 

zapis skola-B-plagat.jpg

ZŠ s materskou školou Vlkanová Vám oznamuje, že v dňoch 2. a 3. apríla 2018  v čase od 14:00 - 17:30 hod. bude zápis do 1. ročníka. Škola je otvorená od 6:30 - 16:30 hod.

Bližšie informácie na t.č.: 0908 397 744.


 

Zverejnené 20.3.2019 Vyprší o 12 dní.


 

Výstava poľovníckych trofejí v MalachoveVytlačiť
 

Obvodná poľovnicka komora Banská Bystrica, Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, v spolupráci s OkO SPZ Banská Bystrica, Poľovníckym ochranným spolkom KOŠIAR a obcou Malachov Vás pozývaju na
                                                               VÝSTAVU
                                              POĽOVNÍCKYCH TROFEJÍ,

                               ktorá sa uskutoční v kultúrnom dome v Malachove.
Otvorené:
21. marec (štvrtok) od 10:00 do 18:00 hod.
22. marec (piatok)  od 10:00 do 18:00 hod.
23. marec (sobota) od   9:00 do 18:00 hod. - slávnostné otvorenie výstavy o 10:00 hod.
24. marec (nedeľa) od   9:00 do 12:00 hod.

Info: 048/4141777, ban.bystrica@opk.sk


 

Zverejnené 11.3.2019


 

Jarné vypalovanie trávy - upozornenieVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Vám vzhľadom na zvýšený počet výjazdov súvisiacich s likvidáciou požiarov trávnatých porastov dáva do pozornosti nasledovné:

V roku 2018 vzniklo v okrese Banská Bystrica 142 požiarov, ktorých následkom došlo k priamym škodám vo výške 572 455 Eur. V porovnaní s rokom 2017 vzniklo o 6 požiarov menej, ale výška škôd bola vyššia o 9 355 Eur.

Z analýzy požiarovosti vyplýva, že najpočetnejšou skupinou požiarov je súkromné vlastníctvo, kde vzniklo 65 požiarov a výška škôd bola 406 140 Eur. V 35 prípadoch sa jednalo o vlastníctvo obchodných spoločností so škodou 150 940 Eur. Ďalej nasleduje nezistené vlastníctvo 30 prípadov so škodou 3 355 Eur.  Najčastejšími príčinami vzniku požiarov bola nedbalosť a neopatrnosť dospelých celkove 35 požiarov, prevádzkovo-technické poruchy celkove 29 požiarov a úmyselné zapálenie celkove 22 požiarov.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Vás v súvislosti so zabezpečovaním ochrany lesov pred požiarmi a jarným vypaľovaním trávy chce upozorniť na  dodržiavanie povinností vyplývajúcich z § 8 písm. a), b), c) a § 14 ods.1 písm. n) a ods.2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Práve  tento zákon upravuje povinnosti právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov a fyzických osôb v súvislosti s danou problematikou. Veľmi dôležitá je povinnosť fyzických osôb „zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní“, a to najmä dodržiavaním zásad protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, t.j. v jarnom a suchom období.

 

     Keďže každý zákon nám niečo prikazuje a niečo zakazuje, nie je to inak ani v tomto prípade. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov fyzickým osobám zakazuje :

 

  1. Fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
  2. Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
  3. Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
  4. Vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie.
  5. Poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnym zariadeniam alebo k vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení najmä elektrickej energie, plynu alebo vody.
  6. Vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.

 

 

     Porušenie  tohto  zákazu je  možné podľa § 61 zákona  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov postihnúť pokutou pre fyzické osoby vo výške    331 € a pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov podľa § 59 zákona č. 314/2001 Z. z. vo výške 16 596 € , podľa § 62 citovaného zákona je možné uložiť blokovú pokutu za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi fyzickej osobe do 100 €.

     Vzhľadom na uvedené, Vás žiadame o rešpektovanie zákazu vypaľovania suchej trávy pri práci v záhradách  a v prírodnom prostredí. Zásahy pri požiaroch vzniknutých z vypaľovania suchých tráv, môžu blokovať príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v čase, keď by ich pomoc bola naozaj potrebná napríklad pri dopravnej nehode, technickom zásahu, či pri inej zásahovej činnosti.

 

     Zároveň upozorňujeme na povinnosť poskytnúť osobnú a vecnú pomoc pri zdolávaní požiarov podľa § 46 a  § 47 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

 

     Je potrebné si uvedomiť, že šírenie lesných požiarov je veľmi intenzívne a ich likvidácia je často krát vzhľadom na neprístupnosť terénu veľmi zdĺhavá na čas a náročná na sily a prostriedky. Žiadame preto všetkých spoluobčanov, aby svojim ľahkovážnym správaním nevytvárali predpoklady pre vznik lesných požiarov.


 

Zverejnené 6.3.2019


 

Kurz štepenia ovocných drevínVytlačiť
 

Kurz stepenia_plagat_02.jpg

Kurz štepenia ovocných drevín sa uskutoční v nedeľu 31.3.2019 v čase  od 13:00 do 18:00 hod. v obci Povrazník, ul. Povrazník 22.

Kurzovné je 3€, počet účastníkov 20, lektor: Ing. Juraj Modranský, PhD.,

viac informácií na www.povraznik.sk


 

Zverejnené 28.2.2019 Vyprší o 9 dní.


 

Harmonogram zberu odpadu v obci Hronsek - 1.polrok 2019Vytlačiť
 

Harmonogram vývozov  v obci Hronsek  na 1. polrok 2019  v súbore:

 


 

Zverejnené 1.1.2019
Aktualizované: 20.3.2019


 

Registrácia pre odber informácií o aktuálnom dianíVytlačiť
 

Email_hlasnik_banerSLOT.jpgVážení občania v prípade, že máte záujem dostávať informácie o aktuálnom dianí v obci Hronsek formou e-mailu, môžete sa zaregistrovať na našej stránke a pohodlne dostávať informácie o dianí v obci Hronsek.

Registrovať sa môžete cez tento link


 

Zverejnené 7.1.2019


 

Registrácia - chovov s jednou ošípanouVytlačiť
 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti  s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.

Povinnosťou chovateľa je nahlásiť domácu zabíjačku aspoň jeden pracovný deň vopred na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.asp), pri hlásení je nutné uvádzať registračné číslo chovu pridelené CEHZ („D“). Pokuta za neohlásenie domácej zabíjačky je pre fyzickú osobu vo výške od 400 eur do 1000 eur podľa § 48 ods. 5 písm. m) zákona.


 

Zverejnené 28.1.2019


 

Preventívne protipožiarne kontrolyVytlačiť
 

Obecný úrad v Hronseku oznamuje občanom, že na základe poverenia starostu obce Hronsek

s účinnosťou od 22. októbra 2018 do 31.októbra 2018,

budú vykonávať kontrolné skupiny na území obce Hronsek preventívne protipožiarne kontroly nehnuteľností.

Celý oznam si môžete prečítať v súbore:


 

Zverejnené 8.10.2018
Aktualizované: 11.10.2018


 

Predchádzanie vzniku požiarovVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici

Vzhľadom k tomu, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodu poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. 

Chyby, o ktoré najčastejšie ide:

1. nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktorý je určený,

2. nepravidelné čistenie a kontrola komínov v lehotách:

    - ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:

      4 mesiace: spotrebiče na tuhé, alebo kvapalné palivá,

      6 mesiacov: spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,

     12 mesiacov: spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

    - ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkových tepelných výkonom nad 50 kW raz za:

       2 mesiace: spotrebiče na tuhé palivá, alebo spotrebiče na kvapalné palivá, 

       6 mesiacov: spotrebiče na plynné palivá,

    - v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky.

3. Inštalácia spotrebiča, alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov .

4. Zanedbanie konštrukčného stavu komína.

5. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu. 

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov,  dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže ORHaZZ uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €

Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych. 

Plagát - komíny.jpg


 

Zverejnené 2.10.2018


 
Položky 1-10 z 21

dnes je: 22.3.2019

meniny má: Beňadik

opis projektu Opis projektu  NFP302020H565.pdf (128 kB)

Program obnovy dediny

Barborská cesta

http://www.barborskacesta.com/

kamerový systém Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z.pdf (374.6 kB)
opis projektu Opis projektu  NFP302040P749.pdf (165.2 kB)
webygroup

Úvodná stránka