Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hronsek, okres Banská Bystrica

Oficiálna internetová stránka obce Hronsek.

Kontakty

   Obecný úrad             tel.: 048/4188 107              

   Záhumnie 26             fax: 048/4188 107              

   976 31  Hronsek        email: obec@hronsek.sk   

 

     IČO: 00629537,  DIČ: 2021125898,                                   

     bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.,          

     číslo účtu: 1224405001/5600.                                           

     IBAN: SK3256000000001224405001.                             

 

 


 

Obec   H r o n s e k, Záhumnie č.26, 976 31 Hronsek

   Pozvánka  na  zasadnutie OcZ  

      V  zmysle Zákona č.369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení   §13 ods. 4  písmeno a), v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam zasadnutie OcZ , ktoré sa bude konať

dňa  24.04.2014 /štvrtok / o 18:00 hod./ ,
v zasadačke  obecného úradu Hronsek , Záhumnie 26 na 1.poschodí


Program:
1)   Otvorenie, určenie zapisovateľa, schválenie overovateľov zápisnice  
2)   Voľba návrhovej komisie
3)   Schválenie programu rokovania OcZ Obce Hronsek
4)    Informácia starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách obce
5)    Kontrola uznesení
6)    Kontrola  hospodárenia s finančnými prostriedkami obce k 31.12.2013
7)    Informácia o výroku audítora
8)    Prerokovanie a schválenie záverečného účtu za rok 2013
9)    Rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy obce Hronsek 
        a financovanie CVČ
10)  Správa o výsledkoch inventarizácie k 31.12.2013
11)  Prerokovanie platu starostu obce Hronsek
12)  Prerokovanie platu hlavnej kontrolórky obce Hronsek
13)  Rozdelenie úloh vyplývajúcich z prípravy Slávnostného dňa obce 
       a 26.ročníka speváckej súťaže o Hronseckú lipovú ratolesť
14)  Návrh realizácie projektov a potrebných aktivít na nasledujúce obdobie
15)  Rôzne, diskusia
16)  Interpelácie
17)  Záver

                                                                              PhDr. Milan Kollár, starosta obce


 
 


Slávnostný deň obce Hronsek 10. mája 2014

Dňa 10. 5. 2014 sa uskutoční tradičný Slávnostný deň obce Hronsek so začiatkom o 10:30 hod. v priestoroch obecného barokového  kaštieľa  a  v  záhrade kaštieľa.

Pre návštevníkov  bude pripravený zaujímavý  program, súčasťou podujatia bude  aj cyklomaratón Vlko-Hron.


 
 


Zmena otváracích hodín v potravinách COOP Jednota

od 9.4.2014 do odvolania

Pondelok zatvorené
Utorok 6:15 - 14:15
Streda 6:15 - 14:15
Štvrtok 6:15 - 14:15
Piatok 6:15 - 14:15
Sobota 6:15 - 10:30
Nedeľa zatvorené

 


 
 


Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01  Banská  Bystrica
OZNÁMENIE
6. mimoriadne zasadnutie Zastupiteľstva BBSK, dňa 25.4.2014, Obecný úrad Polomka, Osloboditeľov 12, Polomka, so začiatkom o 13:00 hod.


 
Súbor na stiahnutie Oznámenie.pdf Oznámenie.pdf (78.8 kB)

 


Okresný úrad Banská Bystrica

Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ.Štúra 1, 974 05 B.Bystrica

žiada o bezodkladné zverejnenie rozhodnutia OU-BB-OSZP1-2014/07697

Dňa 21.01.2014 bola na Okresný úrad Banská Bystrica doručená žiadosť Banskobystrického samosprávneho kraja (obstarávateľa) strategického dokumentu "Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj - zmeny a doplnky 2014", ktorý bol posudzovaný v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákona"), na základe ktorého je vydané rozhodnutie (viď  príloha) č.:OU-BB-OSZP1-2014/07697 zo dňa 28.02.2014.

Rozhodnutie je v súbore:


 
 


Biologický odpad, objemový odpad a inertný odpad

/stavebný/ ten maximálne do 1m3 na obyvateľa obce Hronsek za rok, je možné  doviezť  do  areálu  čističky odpadových vôd Hronsek

 v sobotu  v čase od 13:30 - 17:00 hod.

od marca  do  októbra 2014  za prítomnosti zamestnanca obce p. Bystrianského.

 


 
 

 


KRAJSKÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
V BANSKEJ BYSTRICI

Obstarávateľ strategického dokumentu Krajský úrad životného prostredia, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, predložil Krajskému úradu životného prostredia Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, podľa §5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011-2015“.

 „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011-2015“ - Oznámenie o strategickom dokumente

celé znenie dokumentu si môžete pozrieť v súboroch:


 
Súbor na stiahnutie Oznamenie o SD.pdf Oznamenie o SD.pdf (99.6 kB)

 
 
 


Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v B.Bystrici

upozorňuje

v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi a jarným vypaľovaním trávy, na povinnosti vyplývajúce z § 14 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v z.n.p, teda povinnosť fyzických osôb "zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov  pred požiarmi, ktoré sú vo vlastníctve, správe, alebo v užívaní" najmä na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti, ďalej sa zakazuje:

  • fajčiť, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch, alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, 
  • vykonávať činnosti, na ktoré nemá osobitné oprávnenei z hľadiska protipožiarnej ochrany,
  • vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku, alebo zneužiť linku tiesňového volania.

Porušenie tohto zákona bude postihnuté pokutou až do výšky 331€

celé znenie listu, si môžete prečítať v súbore:


 
 

 


OTVÁRACIE HODINY NA POŠTE VO VLKANOVEJ

Pondelok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda 8:00 - 12:00 15:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Sobota zatvorené  
Nedeľa zatvorené  

 


 
 

webygroup
Súbor na stiahnutie 5_001.jpg 5_001.jpg (3.8 MB)

dnes je: 21.4.2014

meniny má: Ervín

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad


385404

Úvodná stránka